Kopfweiden schneiden am Wiesbrunnen

Kopfweide. Bild: Hajotthu via Wikimedia Commons, CC BY 3.0,
Kopfweide. Bild: Hajotthu via Wikimedia Commons, CC BY 3.0,

Biotoppflege-Einsatz am Wiesbrunnen
13.01.2024
09:00 Uhr
Treffpunkt: Wiesbrunnen, Unterjesingen

Leitung: Lars Stoltze